اعضای هیئت مدیره

حامیان انجمن حمایت کودکان کلیوی کیمیا

دکتر غلامحسین خدایی

رئیس هیئت مدیره

دکتر فاطمه قانع شعرباف

نائب رئیس و مدیرعامل

جناب سرهنگ محمد شجاع

خزانه دار

جناب رضا نیکباف

اعضای هیئت مدیره

مهندس بهروز دانشور

اعضای هیئت مدیره

دکتر مسعود نوری فرد

اعضای هیئت مدیره

خانم عالیه عطار

اعضای هیئت مدیره

خانم فتانه کلاهان

اعضای هیئت مدیره

محمدکاظم مظلوم

اعضای هیئت مدیره

جناب احسان روحی

اعضای هیئت مدیره

خانم خدیجه ثابتی

اعضای هیئت مدیره