همیاران انجمن

حامیان انجمن حمایت کودکان کلیوی کیمیا

خانم آزیتا کمیلی

خانم حمیده زحمتی

خانم حمیده فرشی

خانم حورا هدایتی

خانم اسلامی

خانم زهرا عابدی

خانم سحر معینی

خانم صنم ساقی

خانم فاطمه زحمتی

خانم مریم هاشمی

خانم مهری کارگر

خانم مهناز رضی زاده

خانم نصرت مهرجردی

خانم انفرادی

خانم مقدم

خانم مهلا مومن زاده